Formulat în baza discuţiilor purtate în adunările generale din 8 februarie 2006 şi 24 martie 2007 şi rămas definitv în baza Hotărârii Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti la 16.09. 2008.
Asociaţia Humboldt Club România este înscrisă ca persoana juridică fără scop patrimonial în Registrul special sub nr. 107/30.09.2008. HCR Cont de identificare fiscală 24620743,
Cod IBAN RO32CECEB31537RON2188779,
Client la CEC Bank Asociaţia Humboldt Club România

Pentru versiunea pdf dati click mai sus

ARTICOLUL 1 MEMBRII ASOCAŢIEI, FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA DE FUNCŢIONARE ŞI SCOPUL a) Membrii asociaţiei sunt persoane fizice, care în baza liberului consimţământ au hotărât înfiinţarea prezentei asociaţii în scopul susţinerii şi apărării intereselor proprii. b) Denumirea asociaţiei este: “HUMBOLDT CLUB ROMANIA”, denumire care a fost înregistrată la Ministerul Justiţiei cu dovada privind anterioritatea asociatiei, nr. 79.522/03.07.2008. c) Sediul social al asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA” este în Bucureşti, Str. Calea Griviţei nr. 21, camera 408, sector 1 şi poate fi schimbat în baza hotărârii adunării generale. d) Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată. e) Asociaţia „HUMBOLDT CLUB ROMANIA ” este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, şi îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române, în vigoare pe materie şi ale prezentului statut. f) Asociatia “HUMBOLDT CLUB ROMANIA” sustine si reprezinta interesele membrilor asociati care izvorasc din obiectul de activitate al Asociatiei, respectiv in intocmirea dosarului pentru obtinerea bursei, in organizarea de conferinte/ateliere de lucru stiintifice, in dezoltarea relatiilor stiintifice intre institutii de cercetare stiintifica din tara si strainatate. ARTICOLUL 2 SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL “ ASOCIAŢIA HUMBOLDT CLUB ROMANIA ” Asociaţia „HUMBOLDT CLUB ROMANIA” este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit, apolitică cu scop ştiinţific – profesional şi cultural, care reuneşte specialişti din toate domeniile ştiinţei, bursieri ai Fundaţiei Alexander von Humboldt, indiferent de domiciliul lor actual precum şi simpatizanţi ai acestora, care acceptă prezentul statut. Obiectul de activitate al asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA” îl reprezintă: – stabilirea de legături colegiale şi umane între membrii săi; – promovarea relaţiilor cu Fundaţia Alexander von Humboldt din Bonn (Germania) şi cu institutele germane la care membrii clubului au fost sau sunt bursieri; – dezvoltarea legăturilor de colaborare profesional – ştiinţifice şi umane ale foştilor bursieri cu colegii lor germani; – iniţierea de sesiuni ştiinţifice, mese rotunde, conferinţe pe domenii de specialitate şi interdisciplinare; – stabilirea şi promovarea de legături cu asociaţii ale bursierilor Humboldt din ţară şi din alte ţări; – editarea anuală a buletinului asociaţiei „Alexander von Humboldt Club din România cu numele „Mitteilungen des Humboldt-Clubs Rumänien”(Buletin informativ al Clubului Humboldt România) cuprinzând activitatea ştiinţifică a bursierilor Humboldt, articole consacrate vieţii şi activităţii marelui savant Alexander von Humboldt, articole de specialitate de interes general precum şi relatări din viaţa clubului; – organizarea şi întreţinerea site-ului asociaţiei pe Internet; – informarea şi acordarea de sprijin specialiştilor tineri în vederea obţinerii de burse Humboldt; – popularizarea şi sprijinirea în institutele de cercetare şi de învăţământ superior din ţară a programelor Fundaţiei Alexander von Humboldt din Bonn de sprijinire a cercetării ştiinifice din România, a colaborării ştiinţifice şi culturale româno – germane şi europene; – acordarea distincţiilor Clubului Humboldt pentru contribuţii deosebite la promovarea obiectivelor sale. ARTICOLUL 3 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIILOR Membrii asociaţiei au următoarele drepturi: a) să beneficieze de toate drepturile prevăzute în statut; b) să participe la adunările generale ale asociaţiei “HUMBOLDT CLUB ROMANIA”; c) să participe anual la stabilirea programului de activitate şi să ia parte la conducerea acestuia; d) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA”; e) să propună măsuri de îmbunătăţire a activităţii, să facă cunoscute dificultăţile cu care se confruntă în desfăşurarea activităţilor; f) să participe la manifestările organizate de asociaţia “HUMBOLDT CLUB ROMANIA ” în ţară şi străinătate; g) să primească informaţiile de care dispune asociaţia “HUMBOLDT CLUB ROMANIA ” referitoare la obiectul său de activitate; h) sa primeasca asistenta si consultanta stiintifica pe domeniul in care activeaza fiecare membru in vederea fundamentarii de proiecte stiintifice personale sau ale institutiei in care activeaza; i) să primească publicaţiile asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA” gratuit şi să publice în acestea articole, comunicări şi informaţii despre activităţi humboldtiene; j) să poarte însemnele Fundaţiei Alexander von Humboldt din Bonn; k) să posede legitimaţia clubului; l) să prezinte asociaţia “HUMBOLDT CLUB ROMÂNIA” în alte organizaţii sau la diferite manifestări organizate în ţară sau în străinătate, cu condiţia existenţei unui mandat din partea secretariatului; Membrii onorifici şi membrii simpatizanţi nu beneficiază de drepturile prevăzute la alineatele d şi l din acest articol. Obligaţiile membrilor asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA” sunt: a) să respecte prevederile statutului; b) să respecte hotărârile organelor de conducere ale asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA”; c) să-şi desfăşoare activitatea în conformitate cu actele normative în vigoare fără a aduce atingere libertăţii de acţiune a celorlalţi membrii ai asociaţiei; d) să participe la activităţile şi acţiunile asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA”; e) să acţioneze pentru întărirea asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA”, a prestigiului său şi pentru propagarea scopurilor sale, f) să achite la termen cotizaţia stabilită de adunarea generală; g) să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în activitate şi relaţiile cu ceilalţi membrii precum şi în afara asociaţiei. ARTICOLUL 4 DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU Asociaţia se va extinde cu alţi membri decât cei fondatori, care, cu excepţia membrilor de onoare, pot deveni membri în baza unei cereri aprobate de adunarea generală a asociaţilor. Membrii de onoare sunt propuşi de alt membru al asociaţiei cu ştirea şi acordul celui/celei în cauză şi aprobaţi de adunarea generală, fiind scutiţi de plata cotizaţiei. Membrii ai asociaţiei pot fi: A. Membri activi: a. specialişti romani domiciliaţi în ţară sau în străinătate, foşti sau actuali bursieri Humboldt; b. beneficiari ai burselor Roman Herzog cât şi ai altor burse atribuite de Fundaţia Alexander von Humboldt; B. Membrii de onoare: Pot deveni membri de onoare specialişti reputaţi care au condus activitatea mai multor bursieri români, alte persoane care sprijină activitatea clubului în vederea îndeplinirii scopurilor sale. C. Membrii simpatizanţi: Oameni de ştiinţă şi cultură care acceptă statutul şi sprijină clubul în îndeplinirea scopurilor sale conform prezentului Statut. Membrii asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA” pierd această calitate ca urmare a: a. nerespectării prevederilor statutare; b. neplăţii cotizaţiei în termen de un an de la termenul stabilit de adunarea generală, fără nici o somaţie; c. săvârşirii unor fapte nelegale, nedemne sau neloiale faţă de asociaţia “HUMBOLDT CLUB ROMANIA”; d. prin deces ; e. la cerere; f. în cazul dizolvării Clubului. Excluderea se face cu votul a majorităţii simple a celor prezenţi la adunărea generală statutară. Secretariatul asociaţiei poate hotărî suspendarea calităţii de membru al asociaţiei până la prima şedinţă a adunării generale. Măsura excluderii se va comunica celui în cauză de către asociaţie, prin reprezentantul său, după aprobarea la prima şedinţă a adunării generale. ARTICOLUL 5 ORGANELE DE CONDUCERE, ATRIBUŢIILE ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL ALE ASOCIAŢIEI Organele de conducere ale asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA” sunt: 1) Adunarea generală; 2) Consiliul director; 3) Comisia de cenzori. 1) Adunarea generală are următoarele atribuţii şi competenţe: a. stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei; b. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil; c. aprobă înfiinţarea de filiale; d. aprobă modificarea actului constitutiv sau a statutului; e. aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; f. controlează activitatea preşedintelui şi a secretariatului g. hotărăşte în orice alte probleme ale asociaţiei în condiţiile legii sau statutului; h. alege Preşedintele de onoare al asociaţiei; i. alege odată la 3 ani Preşedintele asociaţiei; j. alege odată la 3 ani Secretariatul asociaţiei şi Comisia de cenzori; k. analizează şi aprobă activitatea secretariatului şi modul în care a fost întocmit şi executat bugetul asociaţiei; l. stabileşte colaborarea cu alte organizaţii din ţară sau / şi străinătate; m. aprobă înfiinţarea de comisii de lucru pe domenii; n. aprobă programul de activitate al asociaţiei pe 1 an; o. alege trezorierul asociaţiei; p. alege membrii de onoare ai asociaţiei; q. stabileşte cotizaţia anuală. Din adunarea generală fac parte toţi membrii asociaţiei. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra activităţii preşedintelui şi secretariatului. Adunarea Generală se întruneşte în şedinţe ordinare. Şedinţa ordinară se întruneşte anual, deliberând asupra problemelor ce prezintă caracter de anualitate. Sedinţa Adunării Generale se convoacă cu cel puţin 10 zile înainte de întrunire, din iniţiativa Secretariatului asociaţiei sau a acel puţin 2/3 din numărul membrilor plini. Convocarea va trebui să cuprindă locul, data desfăşurării şedinţei, ordinea de zi şi data convocării celei de-a doua sedinţe în cazul în care nu se întruneşte cvorumul statutar la prima şedinţă. Cea de-a doua şedinţă va avea loc cel mai târziu la 14 zile de la data întrunirii primei şedinţe. Adunările generale sunt statutar constituite prin prezenţa a 51% din membrii săi la prima convocare iar la a 2 a convocare, indiferent de numărul membrilor prezenţi. Hotărârile în adunarea generală se iau cu un număr de voturi favorabile de cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi la şedinţa respectivă. Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la vot sau au votat împotrivă. Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz. Asociatul care, într-o anumită problemă supusă adunării generale, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. Asociaţii vor vota cu ridicare de mână. Votul este de regulă deschis, dar poate fi şi secret dacă se decide astfel de către o majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi. De comun acord, asociaţii stabilesc că dreptul de vot se poate realiza şi prin corespondenţă. 2) Atribuţiile şi structura Consiliului director Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei. Membrii lui sunt astfel aleşi, încât toate domeniile ştiinţifice ale membrilor asociaţiei să fie reprezentate de cel puţin un membru al secretariatului, care, în activităţile ulterioare coordonează activităţile specifice domeniului respectiv şi ţine legătura dintre acesta şi secretariat resp. organizează activităţile acestuia. Consiliul director alege dintre membri săi un secretar executiv, care poate reprezenta asociaţia în situaţiile în care preşedinteşe nu este disponibil. În exercitarea competenţei sale, Consiliul director al asociaţiei: a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei; c) propune adunării generale primirea de noi membri cu puteri depline; d) propune adunării generale modificarea statutului ori dizolvarea asociaţiei; e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală; f) stabileşte şi întreţine relaţiile cu Fundaţia Alexander von Humboldt, reţeaua asociaţiilor Humboldt şi alte organizaţii din ţară şi din străinătate; g) organizează editarea publicaţiilor asociaţiei. Deciziile Consiliului director contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie. Consiliul director al asociaţiei poate împuternici una sau mai multe persoane pentru a avea şi exercita funcţii executive. Acestea pot fi şi persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie. Deciziile Consiliului director al asociaţiei sunt consemnate într-un registru special sub semnătura tuturor membrilor. Consiliul director al asociaţiei ia decizii cu votul favorabil a 100% din numărul membrilor săi. Actualul Consiliu director este format din: 1. Babeş Mircea Radu Petre 2. Kuncser Victor Eugen 3. Stănescu Speranţa Lucreţia În cazul descompletării cu un membru al Consiliului director al asociaţiei (retragere, pierderea calităţii de membru titular al Adunării generale sau neparticiparea la 3 şedinţe consecutiv ale Consiliului director), Consiliul director al asociaţiei va solicita desemnarea unui alt membru pentru întregirea consiliului până la proxima şedinţă a adunării generale. Cenzori sunt aleşi de membrii fondatori: 1. Ionescu Niculae 2. Postelnicu Tiberiu 3. Basarab Alexandru Şerban Preşedintele este ales de adunarea generală dintre membrii activi ai asociaţiei şi are următoarele atribuţii: a) este reprezentantul legal al asociaţiei în faţa tuturor autorităţilor, instituţiilor publice, persoanelor fizice sau juridice române sau străine b) angajează asociaţia patrimonial prin semnătura sa pe actele juridice încheiate c) reprezintă prin funcţia sa asociaţia în relaţiile cu Ambasada Germaniei, cu Fundaţia Alexander von Humboldt, alte asociaţii Humboldt. d) solicită convocarea adunării generale şi a secretariatului; e) conduce lucrările adunării generale şi ale secretariatului; f) semnează hotărârile adoptate de către adunarea generală şi de către secretariat; g) aprobă organigrama şi activitatăţile asociaţiei la propunerea secretariatului; În caz de indisponibilitate sau alte impedimente, atribuţiile preşedintelui sunt preluate de către secretarul executiv. Preşedintele ales de membri fondatori ai asociaţiei. In prezent este Stănescu Speranţa Lucreţia. Preşedintele onorific ales de membrii fondatori este Mircea Babeş. ARTICOLUL 6 PATRIMONIUL ŞI FINANŢAREA ACTIVITĂŢII Patrimoniul asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA”, la data înfiinţării, este de 1100 RON Activitatea asociaţiei va fi finanţată conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală. Veniturile asociaţiei provin din următoarele surse de finanţare: a. contribuţia membrilor; b. subvenţii; c. donaţii, sponsorizări; d. legate şi alte asemenea de la asociaţii sau alte persoane juridice sau fizice din ţară şi din străinătate; e. alte venituri prevăzute de lege. Cotizaţia anuală a fiecărui membru este de 50 RON. Pensionarii vor plăti jumătate. Cuantumul cotizaţiei poate fi modificat de adunarea generală. Cotizaţie anuală se va achita la adunarea anuală . Persoanele care vor deveni membri ai asociaţiei, după înfiinţarea acesteia vor plăti integral cotizaţia pentru anul în care îşi depun candidatura, concomitent cu obţinerea statutului de membru al asociaţiei. Exerciţiul economico financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie al fiecarui an calendaristic. ARTICOLUL 7 DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI Dizolvarea asociaţiei „HUMBOLDT CLUB ROMANIA” poate avea loc conform dispoziţiilor legale: 1) de drept; 2) prin hotărârea judecătoriei; 3) prin hotărârea adunării generale. 1) Asociaţia se dizolvă de drept prin: a. împlinirea duratei pentru are a fost constituită; b. realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; c. imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a Consiliului director al asociaţiei în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de 1 an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, Consiliului director al asociaţiei trebuia sa se constituie. d. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.; 2) Asociaţia se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: a. când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinei publice; b. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinei publice; c. cand asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit ; d. când asociaţia a devenit insolvabilă. 3) Asociaţia se poate dizolva prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop asemănător, conform legislaţiei în vigoare pe materie. Data transmiterii bunurilor este accea a întocmirii procesului verbal de predare – primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. Lichidatorii vor fi numiţi prin hotărâre judecătorească sau de către adunarea generală, după caz, conform legii. Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau juridice, autorizate în condiţiile legii. ARTICOLUL 8 EXERCIŢIUL ECONOMICO-FINANCIAR Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se termină la 31 decembrie. Primul exerciţiu financiar va începe la data constituirii asociaţiei şi se va termina la 31 decembrie 2008. ARTICOLUL 9 EVIDENŢA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICO-FINANCIARE Evidenţele asociaţiei, inclusiv prezentarea bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, se vor ţine în lei. Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit reglementărilor în vigoare în România. ARTICOLUL 10 FUZIONAREA Fuzionarea se hotăreşte cu 2/3 din voturile membrilor titulari şi presupune îndeplinirea formalităţilor cerute de lege pentru fuzionare. În cazul fuzionării cu o altă asociaţie, asociaţia care rămâne sau care rezultă din fuzionare va avea drepturile şi va lua asupra sa obligaţiile asociaţiei care îşi încetează activitatea. ARTICOLUL 11 RETRAGEREA DIN ASOCIAŢIE Asociaţii se pot retrage din asociaţie: a) cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi ; b) în baza unei notificări în care vor explicita motivele care determină retragerea din asociaţie, făcute cu 30 de zile înainte faţă de data fixată pentru retragere; această situaţiune se va produce când nu s-a putut realiza acordul prevăzut la punctul anterior. ARTICOLUL 12 DREPTUL APLICABIL Prevederile actului constitutiv şi statutului sunt supuse Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 modificată şi completată. ARTICOLUL 13 LITIGII Litigiile asociaţiei cu persoane fizice sau juridice române sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. ARTICOLUL 14 DISPOZIŢII FINALE Asociaţia “HUMBOLDT CLUB ROMANIA ” este singurul reprezentant pe plan naţional şi internaţional al tuturor membrilor săi în interesul Asociaţiei. Ştampila Asociaţiei este însemnul legal al acesteia, prin care se garantează autenticitatea actelor emise de aceasta. Ştampilele filialelor Asociaţiei vor purta în plus denumirea lor teritorială. Modificarea prezentului statut se va face de către adunarea generală cu votul a 2/3 din numărul membrilor săi.